sự tích chuông chùa

Browsing

“Chuông chùa cảnh tĩnh người trần thế. Đem đến an vui cho mọi nhà”. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc có vua Lương Võ Đế rất tin tưởng Phật pháp. Song bà Hoàng hậu tên Hy Thị, được vua yêu quý nhất tánh lại độc ác và luôn tìm cách huỷ báng Tam Bảo. Sự tích chuông chùa Nguyên nhân Một hôm nhà vua thỉnh Hoà thượng Chí Công và 500 chư Tăng vào cung để cúng dường trai Tăng. Bà Hoàng hậu Hy Thị tức giận, bèn sai những người hầu cận giết 100 con chó đem làm nhân bánh ít để cúng dường chư Tăng. Sau khi chư Tăng thọ trai xong ra về, Hoàng hậu Hy Thị liền tâu với vua rằng: “Xưa nay vua tin các vị Hoà thượng đã chứng đạo nên cung kính cúng dường. Vừa rồi nhân bánh ít dâng cúng được…